Om KommuneMoms

KommuneMoms er på én og samme tid et nyhedsbrev om kommunale og regionale momsforhold og Danmarks hidtil eneste dedikerede vidensdatabase om den kommunale og regionale momsrefusionsordning

Vidensdatabasen består af:

 • Ejerforholdskoder
 • Fondsmomsfortegnelsen
 • Liste med offentligt godkendte uddannelser
 • Liste med lægeerklæringer og hvordan udgifter hertil skal konteres
 • Momsrefusionsbekendtgørelsen med fortolkningsbidrag
 • Momsrefusionsvejledningen
 • KommuneMomsLex
 • Mulighed for at søge i kommune- og regionsrelevante afgørelser på toldmomsområdet
 • Lovnøgle
 • Positivlisten med lovhenvisninger

Vores abonnementer

Vi har to slags abonnementer.

1- 4 brugere i samme kommune/region Her har I glæde af en "personligt abonnement", der koster 2.000 kr. + moms om året pr. bruger.
Brugerne har fri adgang til alle faciliteter i KommuneMomsMail - men må ikke deles med andre.
5 eller flere brugere i samme kommune/region

Her bør I vælge et organisationsabonnement, der giver alle medarbejdere i kommunen/regionen adgang til alle faciliteter på KommuneMoms til en fast årlig "flad" pris på 10.000 kr. ekskl. moms, svarende til prisen på 5 personlige brugere.

Adgangskontrollen foregår ved, at KommuneMoms' server genkender kommunens/regionens server ved hjælp af den såkaldte IP-adresse. Dermed vil alle, der er på internettet via kommunens/regionens server, have adgang.

Vi tilføjer selvfølgelig også kommunens/regionens VPN, så der også er adgang fra hjemmekontoret

Hvis du vil oprettes som bruger, så bruger du denne side:  Registrering.

Hvis I ikke tidligere har haft adgang til KommuneMoms, vil vi gerne give jer adgang til at gennemgå KommuneMoms inden I beslutter jer for at tegne abonnement. Jeg skriver derfor til dig, når der er gået ca. 4 uger efter, du har oprettet dig. Så kan du der beslutte, om dit abonnement skal fortsætte.

Det er derfor - og naturligvis - helt uforpligtende at oprette en bruger og prøve KommuneMoms. Hvis du ikke ønsker at fortsætte abonnementet, lukker jeg blot din bruger. Det eneste krav, hvis du ikke tegner abonnement, er at du sletter alle dokumenter mv. du har downloadet og/eller printet fra KommuneMoms.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer på e-mail en gang om måneden og indeholder nyheder om moms og afgifter for kommuner og regioner. Kilderne omfatter

 • Økonomi- og Indenrigsministeriet - afgørelser, orienteringsskrivelser
 • Nyhedsbreve fra advokater, revisorer og andre rådgivere med relevans for området
 • EU
 • EU Domstolen
 • SKAT
 • Lovtidende
 • Høringsportalen

Ejerforholdskoder

Kontering af regninger fra selvejende institutioner afhænger af, om institutionen er optaget med fuld artskontering i kommunens regnskab eller ej. I momsmæssig henseende tales om, om instutionen har indgået driftsoverenskomst med en kommune.

I Ejerforholdskoderen tjekker vi virksomhedsform, ejerkeds, driftsoverenskomst og om den pågældende organisation er omfattet af en momskompensationsordningerne for uddannelsesinstitutioner - og kommer på baggrund heraf med en anbefaling til hvilken ejerforholdskode, den pågældende leverandør skal konteres med.

Momsrefusionsbekendtgørelsen

Vi har samlet og systematiseret så mange fortolkningsbidrag til momsrefusionsordningen, vi har kunnet få fat på. Til hvert dokument er skrevet et kort resume og dokumentet er linket til den eller de bestemmelser i momsrefusionsbekendtørelsen, dokumentet vedrører.

Din indgang til fortegnelsen er momsrefusionsbekendtgørelsen, som er vores udgave af den til enhver tid gældende bekendtørelse. I venstre kolonne finder du bekendtgørelsens tekst og i højre side links til relevante fortolkningsbidrag, orienteringsskrivelser og klip fra budget og regnskabssystem.

Vi lægger naturligvis fremover nye bidrag ind i fortegnelsen.

Momsrefusionsvejledningen

Momsrefusionsvejledningen er den eneste forklarende gennemgang af momsrefusionsordningen der findes. Med udgangspunkt i hver paragraf forklares paragraffens indhold og der henvises til relevante bestemmelser- der naturligvis alle er tilgængelige på KommuneMoms.

Kommune- og regionsrelevante toldmomsafgørelser

Mængden af afgørelser gør ofte søgninger komplet uoverskuelige. Vi har sorteret og fundet de afgørelser, vi vurderer, der er relevante for kommuner og regioner.

KommuneMomsLex

KommuneMomsLex er vores leksikon, hvor du kan søge på begreber i det kommunale og regionale regnskab og - hvor det er relevant - få en anbefaling til den art, en given indtægt eller udgift skal bogføres med.

KommuneMomsLex er det eneste leksikon af sin art i Danmark.

Fondsmomsfortegnelsen

I henhold til momsrefusionsbekendtgørelsen § 5, skal kommuner og regioner tilbagebetale 17,5 pct af modtagne tilskud fra private virksomheder, fonde mv. Det kan være usikkert om en tilskudsgiver er omfattet af den kreds, tilbagebetalingspligten omfatter,

I vores Fondsmomsfortegnelse kan du via navnet på fonden søge, om ministeriet har offtentliggjort afgørelser vedrørende den pågældende fond.

Opkrævning og betaling

Abonnementsåret løber fra 1. februar til 31. januar året efter. Faktura på ny abonnementsperiode udsendes primo januar og abonnenten kan frit vælge at opsige sit abonnement, når fakturaen modtages. Herefter udstedes kreditnota og brugeren lukkes ved periodens udløb.

Påbegyndes abonnement i løbet af abonnementsperioden, vil der blive opkrævet abonnementsafgift frem til førstkommende 31. januar med 1/12 af prisen for den pågældende bruger pr. måned. Skatteforlaget kan dog vælge at vente med at fakturere den delvise abonnementsperiode indtil førstkommende ordinære opkrævning i januar.

Der opereres således ikke med opsigelsesfrister og bindingsperioder ud over, at allerede indbetalt abonnementsafgift ikke tilbagebetales medmindre, at abonnementet opsiges af Skatteforlaget grundet abonnentens misligholdelse. I den forbindelse forbeholder Skatteforlaget sig ret til at tilbageholde det indbetalte beløb til dækning af Skatteforlagets omkostninger og afledte krav.

Hvem står bag KommuneMoms?

KommuneMoms udgives af Skatteforlaget, der ejes af Lars Gosvig.

Kontakt KommuneMoms
Redaktion og support: lars@Skatteforlaget.dk

LICENSVILKÅR for KommuneMomsMail udgivet og vedligeholdt af Skatteforlaget

1. Definitioner
Ved "det licenserede" forstås den via Internettet leverede on-line adgang til KommuneMomsMail.dk, som Licenstager har købt licens til hos Skatteforlaget samt modtagelse af de faste nyhedsmails.

Ved Licenstager forstås den fysiske eller juridiske person med hvem Skatteforlaget har indgået aftale om licensret. Ved bruger forstås den person, som er tildelt brugernavn og adgangskode til det licenserede.

2. Licensrettens omfang
Ved accept af disse licensvilkår og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede, samt senere opdateringer i overensstemmelse med nærværende licensvilkår.

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers medarbejdere er informeret om og overholder nærværende licensvilkår, samt respekterer Skatteforlagets ophavsrettigheder.

3. Ajourføring
Skatteforlaget ajourfører løbende det licenserede. Nyhedsmails udsendes typisk én gang månedligt i den første week-end efter månedens udløb. Der sker normalt ikke udsendelse i forbindelse med højtider og generelle ferieperioder, hvorfor der kan ske forskydninger i udsendelsestidspunkt og længde.

4. Rettigheder
Skatteforlaget, eller tredjemand fra hvem Skatteforlaget afleder sine rettigheder, har ophavsret til det licenserede. Licenstager skal respektere Skatteforlagets rettigheder og Licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til tredjemand.

Licenstager er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom Licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i det licenserede vedrørende rettighedsforhold.

5. Kopiering og opslag
Licenstager må anvende det licenserede til søgning, udprintning og elektronisk kopiering til egne tekstbehandlingsdokumenter i forbindelse med sædvanlig udnyttelse af det licenserede. Enhver anden kopiering af det licenserede eller dele heraf er ikke tilladt uden Skatteforlagets forudgående skriftlige accept. Filerne på KommuneMomsMail.dk i deres egenskab af databærere tilhører Skatteforlaget og disse må alene anvendes til brugerens løsning af egne opgaver. Filerne må således ikke distribueres ud over det, der er nødvendig for løsning af faktiske arbejdsopgaver.

Licenstager må ikke udnytte informationerne ved at videresende dem helt eller delvist til andre ej heller internt i Licenstagers organisation. Dette gælder uanset om denne udnyttelse er kommerciel eller ej. Der må ikke linkes til de på serveren lagrede dokumenter, hverken som tredjepartslink eller med credit til Skatteforlaget.

Resultater af søgninger og opslag i databaser må ikke systematisk registreres hos Licenstager med henblik på brug i Licenstagers egne programmer, systemer og tilbud.

Søgninger og opslag skal ske "humant", dvs. ved at en person manuelt anvender de fysiske grænseflader på hans eller hendes "client" til at kommunikere med "serveren". Automatiske opslag ved brug af robotter eller anden form for automatiseret adgang må ikke finde sted uden forudgående aftale med Skatteforlaget.

6. Betaling for det licenserede
Licensafgiften betales forud for perioder af et år ad gangen. Skatteforlagets betalingsbetingelser er kontant 8 dage fra fakturadato. Såfremt Licenstager ikke foretager betaling inden for den anførte betalingsfrist, påløber der det udestående beløb morarente i overensstemmelse med rentelovens regler herom. Faktura fremsendes således, at den rettidigt skal være betalt inden ny abonnementsperiode påbegyndes.

Abonnement der tegnes med begyndelse andre dage end den 1. i en måned faktureres for den første måned for det antal dage, abonnementet løber (standard er 30 dage i en måned).

I tilfælde af udvidelse af abonnement (registrering af flere brugere) faktureres for disse for perioden frem til næste ordinære fakturering af Licenstager.

I tilfælde af formindskelse af abonnement tilbagebetales licensafgiften ikke for den resterende del af en abonnementsperiode.

7. Afhjælpning af fejl
Det licenserede gives i licens, som det er og forefindes uden nogen former for garanti. Skatteforlaget yder således ingen garanti for, at afviklingen af det licenserede samt opkoblingen til det licenserede vil være uden afbrydelser og fejlfrit. Skatteforlaget foretager aftestning af det licenserede, men det kan imidlertid ikke udelukkes, at det licenserede - som enhver anden software, der stilles tilrådighed on-line - indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Skatteforlaget vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det licenserede rettes løbende, men yder ingen garanti for, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder vil blive rettet.

8. Ansvar og erstatning
Skatteforlaget er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Skatteforlaget er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor Licenstager for indirekte skade eller følgeskader (herunder driftstab, tab af forventet profit, tabte data eller deres reetablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelsen af det licenserede, eller manglende mulighed for at anvende det licenserede, uanset om Skatteforlaget har været adviseret om muligheden for et sådant tab. Skatteforlagets ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde overskride et beløb, som svarer til den licensafgift, som Licenstager har betalt til Skatteforlaget for den licensperiode, hvortil skaden kan henføres.

Skatteforlaget fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Licenstagers egen opkobling, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v., til Skatteforlagets server, hvorpå det licenserede er lagret. Tilsvarende gælder i forhold til Licenstagers øvrige edb-udstyr, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Licenstagers misligholdelse af nærværende licensvilkår er Skatteforlaget i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Licenstager har ved sin accept af nærværende erklæret sig indforstået med, at Licenstager hæfter for brugeres overtrædelse af licensvilkårene uanset om dette sker i eller uden for den pågældendes arbejdstid eller ansættelsesforhold.

I tilfælde af Licenstagers manglende overholdelse af nærværende licensvilkår, er Skatteforlaget berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve nærværende licens.

Licenstager hæfter således for misligholdelser for registrerede brugeres overtrædelse af licensvilkårene uagtet den pågældende brugers ansættelsesforhold hos Licenstager er ophørt. Licenstager kan frigøre sig fra denne forpligtelse ved at orientere Skatteforlaget om brugerens fratrædelse og tidspunktet herfor.

9. Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlig overfor hinanden, hvis der foreligger force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofe, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, edb-virus i det licenserede, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for en parts kontrol.

10. Overdragelse
Licenstager må alene udnytte brugsretten til det licenserede i sin egen organisation, og er ikke berettiget i at overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Skatteforlagets forudgående accept.

Inden for licensaftalen er Licenstager berettiget til at overdrage adgangsretten til andre af Licenstagers medarbejdere, eksempelvis ? men ikke begrænset til - hvis en brugers ansættelsesforhold hos Licenstager ophører. Det påhviler Licenstager at orientere Skatteforlaget herom.

11. Opsigelse og ophør
Licensen er gældende, indtil nærværende licensvilkår opsiges af en af parterne senest en måned før ny abonnementsperiode starter.

Generelt forbeholder Skatteforlaget sig altid retten til at nægte at levere forlagets tjenester uden yderligere begrundelse. Indhold på KommuneMomsMail.dk kan således ikke sidestilles med et uigenkaldeligt løfte om at levere forlagets services i nogen form.

Materiale som er downloadet og/eller kopieret i forbindelse med et prøveabonnement skal slettes, hvis der ikke ved prøveabonnementets udløb tegnes betalt abonnement.

12. Behandling af oplysninger
Som en sædvanlig og naturlig del af en on-line-tjeneste vil Skatteforlaget behandle oplysninger om Licenstagers, herunder medarbejderes, brug af det licenserede.

Behandlingen vil omfatte følgende oplysninger: Licenstagers kundenummer, initialer på brugere, IP-adresse, login-tidspunkt, brugers password, alle brugeres interaktioner med Skatteforlagets server, herunder eksempelvis indtastede søgeord, indtastede eller valgte dokumenttitler, forfatternavne og paragrafnumre, foretagne hypertekstspring og udprintning eller kopiering af dokumenter samt brugeres e-mail adresser til brug for udsendelse af nyhedsmail.

Skatteforlaget vil gemme oplysningerne i højst 2 år.

Licenstager kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om Licenstager, der behandles, lige som Forlaget på anmodning vil foretage berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger.

Behandlingen har til formål at give Skatteforlaget mulighed for at sikre, at licensvilkårene overholdes. Ligeledes ønsker Skatteforlaget at stille informationer om Licenstagers brug af det licenserede til rådighed for Licenstager. Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af det licenserede.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

13. Lovvalg og værneting
Nærværende licensvilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, skal afgøres ved Sø-og Handelsretten i København.

14. Samtykke til behandling af oplysninger
Licenstager accepterer nærværende betingelser, herunder giver samtykke til den behandling af oplysninger, som er beskrevet i pkt. 12. ved oprettelsen af bruger(e), ved aktiveringen af disse og endeligt ved den uigenkaldelige betaling af den til enhver tid gældende licensafgift.

Licenstager accepterer videre, at Skatteforlaget kan og må kommunikere med de registrerede brugere via e-mail. Tilladelsen omfatter forhold vedrørende Licenstagers abonnement på KommuneMomsMail.dk samt anden markedsføring og omtale af Licensgivers produkter og ydelser.